Jan Paweł II

                             Odnowiciel Mowy Polskiej


Konkurs literacki  patrz poniżej
powrót na stronę główną
Konkurs plastyczny kliknij tutaj

Pytanie o wartość, pytanie o sens życia
należy do szczególnego bogactwa młodości.
Wyrywa się z samego serca poszukiwań
i niepokojów związanych z projektem tego życia,
jakie trzeba podjąć i urzeczywistnić

            Jan Paweł II,
            List do młodych całego świata z okazji międzynarodowego roku młodzieży (1985)


Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

   Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konkursie na pracę pisemną, która ma pokazać życie słowa Jana Pawła II w życiu, myśleniu i postępowaniu człowieka, przede wszystkim młodego. Prace mają być odpowiedzią na pytanie:


Która myśl / słowo / wypowiedź Jana Pawła II zawarta w Jego homiliach / encyklikach / poezji… wywarła największy wpływ na Twój sposób myślenia/ postrzegania świata / postępowania/ świat wartości /…? Odpowiedź uzasadnij w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej (do 3 stron wydruku komputerowego).


Prosimy o nadesłanie odpowiedzi na powyższe pytanie do 15 kwietnia 2009 roku na adres:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki
dr Marta Wrześniewska-Pietrzak
Collegium Maius, ul. Fredry 10
61-701 Poznań

   Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia. Oprócz tego autorzy nagrodzonych prac będą mieli możliwość odczytania ich podczas konferencji poświęconej Słowu Jana Pawła II, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2009 roku w Poznaniu. Ponadto wybrane prace zostaną także opublikowane w tomie stanowiącym pokłosie konferencji.

   Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie do pracy pozytywnej opinii nauczyciela – polonisty. Prosimy również wszystkich uczestników konkursu o przesłanie wraz z pracą wypełnionej Karty informacyjnej, Opinii nauczyciela-polonisty oraz Oświadczenia dołączonych w plikach (pobierz tutaj). Brak tych informacji będzie równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do konkursu. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!


Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

3. Praca powinna stanowić odpowiedź na pytanie konkursowe i liczyć do 3 stron wydruku komputerowego spełniającego następujące wymogi techniczne:

- rozmiar czcionki: 12

- rodzaj czcionki: Times New Roman

- interlinia: 1.5

- przypisy umieszczane w dolnej stopce

4. Pracę w postaci 1 wydruku komputerowego wraz z płytą CD, wypełnioną Kartą informacyjną, Oświadczeniem i opinią nauczyciela-polonisty należy przesłać do 15 kwietnia 2009 roku na adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

5. Nadesłane prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatorów.

6. Wybrane wypowiedzi zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym zawierającym również prace plastyczne i fotograficzne.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas dwudniowej konferencji organizowanej z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2009 roku w Poznaniu. Ogłoszenie wyników odbędzie się w obecności osobistości z dziedziny nauki, polityki i Kościoła.

8. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma zaproszenie na uroczystość ogłoszenia wyników.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: marta.wrzesniewska@wp.pl


Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

   Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konkursie na pracę plastyczną, która ma pokazać życie słowa Jana Pawła II w życiu, myśleniu i postępowaniu człowieka, przede wszystkim młodego. Celem konkursu jest również kreowanie młodych talentów, a także stworzenie forum do konfrontacji artystycznych osiągnięć wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Prace mają być odpowiedzią na pytanie:

Która myśl / słowo / wypowiedź Jana Pawła II zawarta w Jego homiliach / encyklikach / poezji… wywarła największy wpływ na Twój sposób myślenia/ postrzegania świata / postępowania/ świat wartości /…?

   Przedmiotem konkursu są: rysunek, grafika, fotografia, malarstwo, mała forma rzeźbiarska, oraz inne dzieła plastyczne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami. Szczegółowe informacje o sposobach przygotowania nadsyłanych prac znajdują się w Regulaminie konkursu.

Prace niespełniające warunków konkursu nie będą przyjmowane.

  Prosimy o nadesłanie prac do 15 kwietnia 2009 roku (w przypadku form rzeźbiarskich prosimy o przysłanie zdjęć przygotowanych prac do 31 marca 2009 roku).

   Prace należy kierować na adres:


Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki
dr Marta Wrześniewska-Pietrzak
Collegium Maius, ul. Fredry 10
61-701 Poznań

   Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia. Oprócz tego wybrane i nagrodzone prace uczestników konkursu zostaną przedstawione w westybulu Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu podczas konferencji poświęconej Słowu Jana Pawła II, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2009 roku w Poznaniu. Ponadto wybrane prace wraz z pracami laureatów konkursu literackiego zostaną także opublikowane w tomie stanowiącym pokłosie konferencji.

   Prosimy również wszystkich uczestników konkursu o przesłanie wraz z pracą wypełnionej Karty informacyjnej oraz Oświadczenia dołączonych w plikach (pobierz tutaj). Brak tych informacji będzie równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!


Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

3. Praca powinna stanowić odpowiedź na pytanie konkursowe:

Która myśl / słowo / wypowiedź Jana Pawła II zawarta w Jego homiliach / encyklikach / poezji… wywarła największy wpływ na Twój sposób myślenia/ postrzegania świata / postępowania/ świat wartości /…?

4. Cele konkursu:

a) ukazanie życia słowa, myśli Jana Pawła II przez młodych artystów,

b) kreowanie młodych talentów,

c) stworzenie forum do konfrontacji ciekawych osiągnięć artystycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

5. Warunki uczestnictwa:
Przedmiotem konkursu są: rysunek, grafika, fotografia, malarstwo*/, mała forma rzeźbiarska, oraz inne dzieła plastyczne wykonane w dowolnej technice**/, będące oryginałami.

6. Jeden uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.

7. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą przyjmowane.

8. Każdą pracę należy trwale oznaczyć:

Praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, adresem, adresem e-mail oraz kategorią, do której autor ją zakwalifikował.


9. Pracę wraz z wypełnioną Kartą informacyjną i Oświadczeniem należy przesłać do 15 kwietnia 2009 roku (
wyjątkiem są prace rzeźbiarskie, których fotografię należy przesłać do 31 marca 2009 roku, a po wstępnej klasyfikacji prac organizatorzy poproszą o dosłanie oryginału) na adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

10. Nadsyłanie prac na konkurs:

a) Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do 15.04.2009 na adres podany w punkcie 9,

b) Organizatorzy nie zwracają kosztów transportu prac oraz nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe w transporcie i wynikające ze złego zabezpieczenia prac,

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w prasie, telewizji, katalogach, informatorach i na plakatach w celach promocji konkursu i konferencji, której częścią jest tenże konkurs,

d) prace nadesłane na konkurs NIE przechodzą na własność Organizatora.

11. Nadesłane prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatorów.

12. Wybrane prace zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym zawierającym również prace literackie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas dwudniowej konferencji organizowanej z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2009 roku w Poznaniu. Ogłoszenie wyników odbędzie się w obecności osobistości z dziedziny nauki, polityki i Kościoła.

14. W konkursie przewidziane są trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

15. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma zaproszenie na uroczystość ogłoszenia wyników.

16. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: marta.wrzesniewska@wp.pl

* format prac: rysunek, grafika, fotografia, malarstwo - max do A3;

** format rzeźby nie większy niż 50x50x50 cm, lub w przypadku prac złożonych (np. instalacje o powierzchni nie przekraczającej 80 cm2), medal i plakietka nie większy niż 20x15 cm dowolną techniką i z dowolnego materiału (glina, plastelina, masa papierowa itp.).

*** Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich dla potrzeb wydawnictw akademickich bez wypłacania honorariów autorom. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów jego danych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu są (w rozumieniu w/w ustawy) Organizatorzy. UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.red. PIOTR FLICIŃSKI 2009
 Document made with Nvu