powrót na stronę główną

LISTA PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH JĘZYKA RELIGIJNEGO

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

Redakcja książek naukowych

 • Język religijny dawniej i dziś, red. ks. T. Węcławski, S. Mikołajczak, Poznań 2004, ss. 448.

 • Język religijny dawniej i dziś II , Poznań 2005, ss. 538.

 • Język religijny dawniej i dziś III, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań 2007, ss. 606.

Artykuły naukowe

 1. Modlitwa powszechna – kształt językowy i charakterystyka gatunkowa, w: Język religijny dawniej i dziś, red. ks. T. Węcławski, S. Mikołajczak, Poznań 2004, s. 86-94.

 2. Składniowy kształt modlitwy wiernych, w: Język religijny dawniej i dziś II, red. ks. T. Węcławski, S. Mikołajczak, Poznań 2005, s. 120-128.

 3. Językowy kształt wpisów kondolencyjnych po śmierci Jana Pawła II w księdze parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu, w: Język religijny dawniej i dziś III, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych, Poznań 2007, s. 24-33.

 4. Elementy języka religijnego we wpisach kondolencyjnych po śmierci Jana Pawła II w księdze parafii p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Poznaniu, w: Jan Paweł II – Obrońca godności Człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, red. M. Rybka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, 81-90.


dr Eliza Grzelak

Artykuły naukowe

 1. Kościół, świat, Polska – o sposobach kategoryzacji w tekstach publicystycznych zamieszczonych w prasie katolickiej, [w:] Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczaka, T. Węcławski, Poznań 2004, s. 409-416.

 2. Zróżnicowanie funkcjonalne języka religijnego, [w:] Język religijny dawniej i dziś II, red. S. Mikołajczaka, T. Węcławski, Poznań 2005, s. 39-45.

 3. Wykorzystanie strategii szczerości w komunikacji Jana Pawła II z wiernymi, [w:] Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 44-52.dr Romana Łapa

Artykuły naukowe

 1. O modalności w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II, [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15- 17 kwietnia 2002, pod red. S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań 2004, s. 139-148.

 2. Paralelizmy w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II, [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Poznań 24-26 kwietnia 2006, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka i M. Rybki, Poznań 2007, s. 73-78.


dr Małgorzata Rybka

Redakcja książek naukowych

 • Język religijny dawniej i dziś, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, t. III, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 606.

 • Jan Paweł II – Obrońca godności Człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, red. M. Rybka, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVII, Poznań 2008, ss. 151.


Artykuły naukowe

 1. Kilka uwag językowo-stylistycznych o tekstach zamieszczonych na kościelnych stronach internetowych, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, s. 233-240.

 2. Językowy obraz Boga w poezji ks. Jana Twardowskiego, w: Język religijny dawniej i dziś, t. II, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005, s. 425-435.

 3. Wierzę Panu Bogu jak dziecko” – sakralizacja potoczności w poezji księdza Jana Twardowskiego, w: „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 6 Językoznawstwo, Towarzystwo Naukowe KUL s. 129-149.

 4. Perswazja w tekstach podręczników do nauki religii, w: Język, szkoła, religia, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2006, s. 171-186.

 5. O emocjonalności języka poezji księdza Jana Twardowskiego, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2006, s. 195-206.

 6. Kim jest Ten Bez-Imienny, który zechciał objawić się w głosie?” Językowy obraz Boga Ojca w poezji i dramatach Karola Wojtyły, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. XVI, Poznań 2007, s. 75-86.

 7. Baranek idzie z niebnych pastwisk” – językowy obraz Syna Człowieczego w poezji i dramatach Karola Wojtyły, w: Język religijny dawniej i dziś, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, t. III, Poznań 2007, s. 89-102.

 8. Bo w życiu jest tylko morał niemoralny”. Świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego, w: Język, szkoła, religia, t. 2, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2007, s. 311-329.

 9. Nazywanie Matki Boskiej w poezji księdza Jana Twardowskiego, w: Spisane słowa, formy i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczajk, Poznań 2007, s. 99-110.

 10. Konceptualizacja miłości w dramacie „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły, w: Jan Paweł II – Obrońca godności Człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, red. M. Rybka, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, T. XVII, Poznań 2008, s.105-116.

 11. Subkategoria miłości Boga do człowieka w „Listach do młodzieży" Jana Pawła II, „Roczniki Humanistyczne”, T. LV, 2007, Językoznawstwo, s. 83-94.

 12. Subkategoria miłości człowieka do Boga w „Listach do młodzieży” Jana Pawła II, w: Język doświadczenia religijnego, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2008, s. 245-256.

 13. O ewolucji funkcji komunikatywnej. Na podstawie porównania katechizmów z wieku XIX i współczesnego, w: Język katechezy, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008, s. 163-177.


dr Jolanta Sławek

Artykuły naukowe

 1. Obraz Kościoła katolickiego na łamach polskiej prasy codziennej z perspektywy realizowanych stereotypów, w: „Język religijny dawniej i dziś”, t. 1, pod red. S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań 2004, s. 396-406.

 2. [z M. Rybką] Językowy obraz Boga w poezji ks. Jana Twardowskiego, w: „Język religijny dawniej i dziś”, t. 2, pod red. S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Poznań 2005, s. 425-435.

 3. [z M. Rybką] Perswazja w tekstach podręczników do nauki religii, w: „Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 29-30 kwietnia 2005”, t. I, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelplin 2006, s. 171-187.

 4. [z M. Rybką] „Wierzę Panu Bogu jak dziecko” – sakralizacja potoczności w poezji księdza Jana Twardowskiego, „Zeszyty naukowe KUL”, t. LIII, z. 6, Lublin 2005, s. 129-149.

 5. [z M. Rybką] O emocjonalności poezji księdza Jana Twardowskiego, w: „Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne”, pod red. Krystyny Wojtczuk i V. Machnickiej, Siedlce 2006, 195-207.

 6. [z M. Rybką] „Baranek idzie z niebnych pastwisk” – językowy obraz Syna Człowieczego w poezji i dramatach Karola Wojtyły, w: „Język religijny dawniej i dziś”, t. 3, pod red. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka i M. Rybki, Poznań 2007, s.89-103.

 7. [z M. Rybką] „Kim jest Ten Bez-Imienny, który zechciał objawić się w głosie?” Językowy obraz Boga w poezji i dramatach Karola Wojtyły, w: „Poznańskie spotkania językoznawcze”, t. XVI, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2007, s. 75-87.

 8. [z M. Rybką] „Bo w życiu jest tylko morał niemoralny”. Świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego w wybranych przez autorów licealnych podręcznikach do nauki języka polskiego, w: „Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 7 kwietnia 2006”, t. II, pod red. A. Lewińskiej i M. Chmiel, Pelplin 2007, s. 311-329.

 9. [z M. Rybką] O ewolucji funkcji komunikatywnej. Na podstawie porównania katechizmów z wieku XIX i współczesnego, w: „Język katechezy”, pod red. R. Przybylskiej i W. Przyczyny, Tarnów 2008, s. 163-178.


dr Marta Wrześniewska-Pietrzak

Artykuły naukowe

 1. Piosenka religijna jako modlitwa, która uczy, bawiąc, w: Język religijny dawniej i dziś II, red. T. Węcławski, S. Mikołajczak, Poznań 2005.

 2. Wartość moralna cierpienia w poezji Karola Wojtyły, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XVI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2007, s. 155 – 163.

 3. Opowiadania na czas Bożego Narodzenia – wartościowy środek dydaktyczny w przedszkolu (oddany do druku)

 4. [z K. Rutą] Język i świat wartości na wybranych harcerskich forach internetowych, w: Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2008, s. 353-365.

 5. Sytuacja nadawczo-odbiorcza w Miłujcie się!, w: Język doświadczenia religijnego, t. 1, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 257-266.

 6. Antynomia światło - ciemność w poezji Karola Wojtyły, w: Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka, red. M. Rybka, Wydawnictwo PTPN, 141-151.


mgr Karolina Ruta

Artykuły naukowe

 1. Kultura i świat żydowski malowany słowem w Jezusie z Nazarethu Romana Brandstaettera, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literatura, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2006, t. 7, s. 135-140.

 2. Romana Brandstaettera sposoby nazywania Boga w powieści „Jezus z Nazarethu”, [w:] Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, red. J.K. Pytel, Poznań 2007, s. 25-33.

 3. Deskrypcje jednostkowe w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, [w:] Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 523-534.

 4. Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera – dziedzictwo dwóch religii, [w:] „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, 2007, nr XIII (XXXIII), s. 163-171.

 5. Humorystyczny charakter papieskich zachowań komunikacyjnych, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, t. XVI, Poznań 2007.

 6. Metaforyzacja przyrody w „Jezusie z Nazarethu” Romana Brandstaettera, [w:] Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii. Roman Brandstaetter, red. Paweł Plichta, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2008, s. 121-130.

 7. Kim jest Ten, którego nikt nazwać nie potrafi? Obraz Boga w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, [w:] Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, red. Jan Kanty Pytel, Wydawnictwo UAM Wydział Teologiczny, Poznań 2008, s. 15-23.

 8. Porównania jako cecha stylistyczna tetralogii „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera, [w:] Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka, red. Małgorzata Rybka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008, s. 101-108.


mgr Przemysław Wiatrowski

Artykuły naukowe

 1. Decydujcież się po męsku, zdobądźcież się co tchu na moralny zamach stanu w duszach waszych”, czyli o perswazji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1937–1939, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XI (XXXI), Poznań 2004, s. 165–187.

 2. Metaforyka militarna w przedsoborowym „Przewodniku Katolickim” (na materiale z lat 1937–1939), [w:] Język religijny dawniej i dziś II, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2005, s. 323–336.

 3. Emocjonalizmy słowotwórcze i leksykalne w przedwojennym „Przewodniku Katolickim”, [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 272–280.

 4. Językowe wykładniki negatywnych emocji w przedwojennym „Przewodniku Katolickim”, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Wydawnictwo AP, Siedlce 2006, s. 325–335.

 5. Językowe wykładniki pozytywnych emocji w przedwojennym „Przewodniku Katolickim”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XII (XXXII), Poznań 2005, s. 207–222.

 6. Nazywanie Jana Pawła II w polskiej telewizji, „Język Polski” LXXXVI, 2006, z. 5, s. 329–337.

 7. Elementy stylu religijnego w listach prywatnych Jana Pawła II do Marka i Zofii Skwarnickich, [w:] Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, s. 131–139.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Jak dawny „Przewodnik Katolicki” nazywał Papieża? Zastępca Chrystusa, „Przewodnik Katolicki” 2005, nr 7, s. 21–22.

 2. Ten, który był z rodu Polaków, „Przewodnik Katolicki” 2006, nr 14, s. 26–27.        Informacje o publikacjach i działalności naukowej pracowników Pracowni Onomastycznej znajdują się na stronie internetowej:  www.onomastyka.amu.edu.pl
red. PIOTR FLICIŃSKI 2009
Document made with Nvu