Język religijny

dawniej i dzi¶

powrót na stronę główn±

Aktualno¶ci Bibliografia pracowników Zakładu 
dot. języka religijnego
Archiwum/zdjęcia Kontakt
Tomy pokonferencyjne Informacje dla autorów tekstów Kontakt z wydawnictwem 
w sprawie zakupienia tomów
       

      Z inicjatywy Profesora Stanisława Mikołajczaka od kwietnia 2002 r. cyklicznie odbywaj± się międzynarodowe konferencje naukowe pod wspólnym tytułem Język religijny dawniej i dzi¶. Organizatorami ich s± Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Wydział Teologiczny UAM oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2008 r. Wydział I Filologiczno-Filozoficzny PTPN).

Dotychczas odbyły się następuj±ce spotkania:

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dzi¶, 15–17 kwietnia 2002 r. – Gniezno (zobacz program);

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dzi¶, 3–5 czerwca 2004 r. – Gniezno (zobacz program);

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dzi¶, 2426 kwietnia 2006 r. – Poznań (zobacz program);

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dzi¶, 2224 wrze¶nia 2008 r. – Gniezno (zobacz program).

      III Konferencja Język religijny dawniej i dzi¶ po¶więcona była pamięci Jana Pawła II w pierwsz± rocznicę Jego ¶mierci, natomiast ostatnie spotkanie naukowe w sposób szczególny honorowało sze¶ćdziesięciolecie ¶mierci kardynała Augusta Hlonda oraz sze¶ćdziesięciolecie objęcia urzędu przez Prymasa Tysi±clecia.

        Sympozja te maj± charakter interdyscyplinarny i integracyjny. Uczestnicy naszej konferencji to głównie językoznawcy i teologowie, ale również przedstawiciele takich dyscyplin naukowych, jak: religioznawstwo, socjolingwistyka, socjologia religii, historia, historia i teoria literatury, filmoznawstwo, etnologia. Chęć udziału w kolejnych spotkaniach zgłasza ponad 100 referentów z niemal wszystkich o¶rodków akademickich w Polsce (Kraków, Warszawa, Lublin, Wrocław, Opole, Gdańsk, Toruń, Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Kielce). Szczególnie cenna wydaje nam się obecno¶ć prelegentów zza granicy, zwłaszcza z krajów, w których język religijny był językiem zapomnianym i skazanym na niepamięć (Czechy, Bułgaria, Macedonia, Chorwacja, Serbia, Rosja i Białoru¶).

      W porozumieniu z Komisj± Języka Religijnego przy Radzie Języka PAN przyjęli¶my zasadę, iż konferencja Język religijny dawniej i dzi¶ ma charakter przegl±dowy. Można więc zgłaszać na ni± referaty z zakresu problematyki językoznawczej, teologicznej, socjologicznej, religioznawczej, historycznej, literaturoznawczej, historii sztuki oraz komunikacji medialnej, mieszcz±ce się w ramach wskazanego tytułu. Zgłaszane tematy wyst±pień i publikowanych artykułów pozwalaj± wyróżnić kilka grup tematycznych, m.in.:

 • Jan Paweł II 

 • Komunikacja religijna 

 • Frazeologia biblijna 

 • Stylistyka historyczna języka religijnego 

 • Homilie i kazania 

 • Problematyka przekładu tekstów religijnych 

 • Nomina sacra 

 • Sacrum w literaturze 

 • Sacrum w filmie 

 • Ko¶ciół w mediach 

 • Pie¶ni i piosenki religijne 

 • Teksty mistyczne

      Materiały pokonferencyjne publikujemy w specjalnych tomach Biblioteki Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej. Dot±d ukazały się:


      Kolejny tom pod rozszerzonym tytułem Język religijny dawniej i dzi¶ w kontek¶cie teologicznym i kulturowym ukaże się w bież±cym roku, a kolejn± konferencję z cyklu Język religijny dawniej i dzi¶ planujemy na rok 2010.


Kontakt:

dr Małgorzata Rybka, sekretarz naukowy Konferencji Język religijny dawniej i dzi¶

Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM

Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

lub drog± elektroniczn± na adres: g_rybka@poczta.onet.pl


W sprawie zamówienia tomów pokonferencyjnych Język religijny dawniej i dzi¶:

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”

Instytut Filologii Polskiej UAM
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Strona internetowa wydawnictwa: http://psp.amu.edu.pl/

tel. 061 829 45 90
fax 061 829 45 00
e-mail psp@amu.edu.plred. PIOTR FLICIŃSKI 2009
 Document made with Nvu