Jan Paweł II

                             Odnowiciel Mowy Polskiej

powrót na stronę główną

Uczestnicy konferencji i tematyka wystąpień

Informacje dla gości/ Rezerwacja noclegów

Konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Mapy

Program konferencji

Ankieta dla Profesorów

Informacje dla autorów tekstów

Kontakt Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej

2-3 czerwca 2009 r. w Poznaniu

     Organizatorami konferencji są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Obrady (tylko plenarne) będą się odbywać w Auli Uniwersyteckiej. Ponieważ wśród odbiorców chcielibyśmy widzieć nie tylko naukowców i studentów, lecz również uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także społeczność Poznania, założyliśmy, że referaty mają mieć przystępny dla słuchaczy charakter – natomiast publikacja pokonferencyjna będzie mieć charakter naukowy.

      Konferencja jest organizowana z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Jej celem jest zebranie, usystematyzowanie i upowszechnienie różnych aspektów oddziaływania Jana Pawła II na kształt współczesnego języka polskiego. W naszym założeniu ma to być próba wszechstronnego zaprezentowania tego fenomenu Jana Pawła II, jakim było mistrzostwo słowa, takie kształtowanie Jego wielorakich wypowiedzi – typów wypowiedzi i wielu gatunków tekstów, w których się wypowiadał  by nie tylko przekazywać swoją wizję świata i wpływać na odbiorców, ale także, by czynić to w pięknej formie językowej i kształtować wrażliwość na piękno polskiej mowy.

      O wygłoszenie referatów poprosiliśmy najwybitniejszych polskich językoznawców, którzy już o języku Jana Pawła II pisali. Wszystkie osoby, do których zwróciliśmy się z prośbą o udział, przyjęły zaproszenie – wiele z radością. Są wśród nich m. in.: Profesorowie: Bogdan Walczak, Jerzy Bartmiński, Barbara Boniecka, Maria Wojtak, Irena Bajerowa, Marian Kucała, Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina, Jan Miodek, Kazimierz Ożóg, Stanisław Gajda, Bożena Matuszczyk, literaturoznawcy: Krzysztof Dybciak, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Bożena Chrząstowska, teologowie i medioznawczy: ks. Jarosław Różański, Eugeniusz Sakowicz, ks. Marek Lis.  

          Referenci zajmą się m. in. takimi problemami: Znaczenie i sens słowa w tekstach JP II, Pola semantyczne, neologizmy, archaizmy i ich funkcje w tekstach JPII, Słowo i język w wypowiedziach Karola Wojtyły i JPII, Świat wartości i wartościowanie w wypowiedziach JPII, Modele grzeczności językowej stosowanej w tekstach JPII kierowanych do różnych adresatów, Język i styl wybranych tekstów, Język teologii a język poezji JPII, Symbol – funkcje i sposoby wykorzystania w różnych tekstach JPII, Perswazyjność wypowiedzi JPII, Słowo pisane a słowo recytowane JPII, Język Karola Wojtyły/JPII a tradycja literacka, Recepcja języka JPII w języku jednostek (ludzi Kościoła, twórców literackich, polityków, i in.); problematyka językowa, stylistyczna, retoryczna zostanie dopełniona przedstawieniem kontekstu kulturowego, literackiego, medialnego i teologicznego.

       Części naukowej konferencji towarzyszyć będą wydarzenia/imprezy kulturalne. Planujemy bowiem rozpocząć konferencję od wyświetlenia filmu A. Trzosa-Rastawieckiego Pielgrzym, by przypomnieć atmosferę tamtych dni. Film zatem będzie wyświetlony tak, jak to było przed laty - w kościołach z aparatu na klasyczną taśmę filmową. Referaty zostaną wygłoszone w czterech częściach tematycznych – każdemu z nich towarzyszyć będą recytacje tekstów Jana Pawła II w ramach znanego programu religijno-artystycznego Verba Sacra.

      W westybulu auli uniwersyteckiej planujemy urządzić wystawę okolicznościową prac (malarskich, graficznych, plastycznych) młodzieży ponadgimnazjalnej, która będzie zwieńczeniem konkursu związanego z oddziaływaniem Słowa Jana Pawła II na młodzież. Ponadto na placu Adama Mickiewicza zamierzamy zrobić wystawę fotograficzną tematycznie związaną z pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski.

     Ważnym akcentem konferencji będzie też rozstrzygnięcie konkursów literackiego i plastycznego dla młodzieży – Jaka myśl, jakie przesłanie Jana Pawła II najsilniej na ciebie oddziałało, zmieniło twoje życie – uzasadnij to. Prace nagrodzone zostaną odczytane podczas konferencji, później łącznie z wyróżnionymi i innymi wartościowymi i ciekawymi planujemy wydać z komentarzem naukowym, ilustrując tom pracami plastycznymi młodzieży z konkursu i wystawy.

      Wraz z pracami licealistów zamierzamy opublikować wypowiedzi osób ważnych dla świata kultury i polityki, które będą stanowiły wypowiedź skupiającą się na ukazaniu wpływu na ich życie i myślenie wydarzenia, jakim był wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

      Ponadto Profesor Stanisław Mikołajczak przeprowadzi ankietę skierowaną do wszystkich samodzielnych językoznawców-polonistów (około 250 osób), w której respondenci mają się wypowiedzieć czy Jan Paweł II jest Odnowicielem Mowy Polskiej czy Krzewicielem Piękna Mowy Polskiej – i w jakich zakresach tematycznych Jego wpływ na polszczyznę się przejawia. Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane podczas konferencji, a jeśli materiał będzie ciekawy i obszerny także w osobnej publikacji.

      W dniach poprzedzających konferencję zostanie zorganizowany Przegląd filmów papieskich – fabularnych i szczególnie ciekawych i licznych dokumentalnych, który przygotowany zostanie przez specjalistów z zakresu filmoznawstwa z UAM. Natomiast w dniach 5-6 czerwca w ramach imprez towarzyszących konferencji odbędzie się finał 15. edycji ogólnopolskiego konkursu wyłaniającego liderów woluntariatu młodzieżowego Ośmiu Wspaniałych.

      Mamy nadzieję, że tak szeroko zarysowany program konferencji i imprez jej towarzyszących pozwoli nam w bardzo godny i odpowiedni sposób uczcimy pamięć Jana Pawła II i podziękować Mu za wszystko, co swoimi pielgrzymkami do Ojczyzny zainicjował, za odzyskaną wolność i suwerenność, za możliwość kształtowania ładu moralnego w Ojczyźnie według naszych polskich potrzeb, oczekiwań i możliwości i za uczulenie nas na piękno mowy polskiej jednego z najistotniejszych elementów narodowej kultury i tożsamości.


Kontakt:

dr Marta Wrześniewska-Pietrzak, sekretarz Konferencji

Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

lub drogą elektroniczną na adres: marta.wrzesniewska@wp.plred. PIOTR FLICIŃSKI 2009
Document made with Nvu